Miljö

 

Biogas – För miljöns skull

I Sverige pågår ett långsiktigt arbete att minska oljeberoendet. Det handlar till stor del om att minska den dåliga miljöpåverkan som oljebaserade produkter står för. Ett steg är att främja utvecklingen av alternativa drivmedel vilket kan göra mycket stor skillnad i längden. Ett av dessa är biogas som har ett flertal miljömässiga fördelar.

  • Förnybar

Fossila bränslen är inte förnybara och kommer med tiden ta slut. Detta skapar en jakt på bland annat olja som påverkar internationella politiska beslut och i vissa fall är upphov till väpnade konflikter. En stor fördel med biogas är därmed att det är en förnybar energikälla.

  • Påverkar inte växthuseffekten

Miljömässigt är biogas betydligt bättre än oljebaserade drivmedel. När biogasen förbränns skapas visserligen koldioxid men inte i den form som påverkar växthuseffekten. Det kol som är bundet i växterna kommer från luftens koldioxid och har bundits i växterna genom fotosyntesen. Därmed är ett betydligt bättre utsläpp. Ser man på mängden koldioxid är även biogas det bästa alternativet. Det är det fordonsbränsle som sammantaget har lägst koldioxidutsläpp av de allmänna drivmedel som finns tillgängliga.

Vissa mätningar visar på att den totala mängd utsläpp av koldioxid är 90% lägre med biogas än med bensin och diesel. Utöver det minskas utsläppen av kväveoxider samt miljöfarliga partiklar.

  • Miljövänlig tillverkning

Biogas är en gas som skapas när organiskt material bryts ner i förhållanden där det är mycket syrefattigt. Detta gör att man idag bland annat tillverkar biogas från avloppsslam, gödsel samt hushållsavfall. Räknar man enbart på de slaggmaterial som redan finns i Sverige skulle det kunna skapa biogas till hela 900 000 bilar.

Förutsättningarna finns alltså att ta vara på biogas på ett effektivt och billigt sätt. Det som krävs är att man bygger biogasanläggningar för att kunna ta vara på den gas som idag produceras på ett naturligt sätt.

  • Positiva restprodukter

Att utvinna biogas ur gödsel och avfall har även fördelen att det skapar en användbar restprodukt. Vid produktionen uppstår nämligen biogödsel som vilket är organiskt gödsel som ger jorden en lättillgänglig och långsiktig positiv effekt.